ORDLISTA

A

Aktie

 

En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning.


Aktiebok

 

Aktieboken är ett register över samtliga aktier och aktieägare i ett aktiebolag.


Aktiebolag

 

Ett aktiebolag är en juridisk person och ägs av aktieägarna. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om inte annat har bestämts i bolagsordningen måste ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha revisor.


Aktiekapital

 

Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare tillskjutit. Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor för privata aktiebolag.


Årsredovisning

 

Ett aktiebolag ska varje år avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen består av resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse samt en eventuell finansieringsanalys.


Årsstämma

 

En årsstämma är ett årligt möte för aktiebolagets ägare. Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.


 

B

Beslutsför styrelse

 

Vid ett styrelsemöte där minst hälften av antalet ledamöter är närvarande blir styrelsen beslutsför. Det innebär att styrelsen kan fatta giltiga beslut.


Bifirma

 

Du kan välja att bedriva en viss del av bolagets verksamhet under en särskild benämning och skydda detta namn genom att registrera en bifirma för ditt aktiebolag. En bifirma ska avse en del av bolagets verksamhet och får inte innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB. I övrigt gäller samma regler som för bolagets huvudfirma.

Bolagsordning

 

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. I bolagsordningen regleras bl.a. verksamhet, styrelse, aktiekapital och räkenskapsår för ett aktiebolag. Bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Bolagsstämma

 

Sammanträde med aktieägarna i ett aktiebolag.

Bolagsverket

 

Bolagsverket är den myndighet i Sverige som granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Hos Bolagsverket kan du exempelvis registrera ditt aktiebolag och skicka in årsredovisningar.

 

D

Delgivningsperson

 
Ett aktiebolag som inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige måste utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare. En behörig ställföreträdare är en styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller som tecknar i förening med någon eller några personer. Som behörig ställföreträdare räknas också VD:n i  ett aktiebolag.

Dotterbolag

 

Ett aktiebolag är ett dotterbolag om ett annat företag (moderbolaget) äger så många aktier att det har mer än hälften av rösterna. Detsamma gäller om ett annat företag (moderbolaget) har ett bestämmande inflytande över aktiebolaget, exempelvis genom ett avtal.

 

F

F-skatt

 

Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige kan du efter ansökan hos Skatteverket tilldelas en F-skattsedel. F-skatt är en skatteform för svensk preliminär skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet, t.ex. genom ett aktiebolag. Läs mer på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för mer information.
Om du visar ditt F-skattebevis eller anger att du har F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande ska utbetalaren inte dra skatt eller betala sociala avgifter.

Firma

 

Firma är det namn som man bedriver verksamheten under dvs. registrerade namnet på aktiebolaget. Firman fungerar som kännetecken för själva företaget medan ett varumärke är ett kännetecken för särskilda produkter och tjänster.

Firmateckning/Firmatecknare

 

En firmatecknare är en person som företräder företaget och har befogenhet att skriva under avtal. Enligt aktiebolagslagen tecknas alltid aktiebolagets firma av styrelsen gemensamt, d.v.s. gemensam underteckning från fler än hälften av styrelsens ledamöter. Utöver att styrelsen tecknar firman kan annan firmateckning beslutas. Denna kan exempelvis vara styrelseledamöterna två styrelseledamöter i en  förening eller en särskild firmatecknare i förening med en styrelseledamot. Minst en av bolagets firmatecknare skall vara bosatt inom EES-området. Verkställande direktör har enligt lag firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt kan inte inskränkas av styrelsen.

Förbehåll

 

Det är möjligt att göra förbehåll i bolagsordningen som på olika sätt påverkar aktierna eller aktiekapitalet. Läs mer under Hembudsförbehåll, Förköpsförbehåll och Samtyckesförbehåll.

Förköpsförbehåll

 

I ett aktiebolag med förköpsförbehåll i bolagsordningen kan en aktieägare inte sälja sina aktier utan att först kontakta bolagets styrelse och hembjuda aktierna. Förköpsförbehållet gäller endast överlåtelser i form av köp, byte eller gåva.

Fysisk person 

Med fysisk person menas en privatperson. Motsatsen är en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag.

 

G

Generalfullmakt

 
En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, dvs en fullmakt utan inskränkningar. Fullmakten kan användas i samband med köp i avvaktan på att Bolagsverket registrerar ändringen.

 

H

Hembudsförbehåll

 
Det är möjligt att begränsa rätten att fritt överlåta aktier genom att i bolagsordningen ta in ett hembudsförbehåll. Den som t.ex. köper aktier med ett hembudsförbehåll måste kontakta bolagets styrelse och hembjuda dessa aktier till de som enligt bolagsordningen har lösningsrätt.
Förbehållet kan gälla för alla typer av övergångar, exempelvis köp, byte, gåva, arv, testamente och bodelning.

 

J

Juridisk person

 

Med juridisk person menas ett företag eller förening, t.ex. ett aktiebolag. Motsatsen till juridisk person är en fysisk person (privatperson).

 

K

Kalenderår

 
Ett kalenderår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Koncern

 

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. T.ex. är ett aktiebolag moderbolag till ett dotterbolag om aktiebolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget grundat på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolaget.


 

L

Lagerbolag

 

Likvidation

 

Likvidation av ett aktiebolag innebär att tillgångarna säljs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna.

Likvidator

 

Likvidator är den person som har utsetts för att avveckla ett aktiebolag vid likvidation.

 

M

Moderbolag

 

Ett aktiebolag är ett moderbolag om det äger så många aktier i ett annat företag (dotterbolaget) att det har mer än hälften av rösterna, eller om aktiebolaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande över ett annat företag (dotterbolaget), exempelvis genom ett avtal.

 

O

Ordförande

 
En ordförande i en styrelse måste utses och anmälas till Bolagsverket om styrelsen består av två eller flera ordinarie ledamöter. Ordföranden ska vara ledamot av styrelsen.

 

R

Räkenskapsår

 
Räkenskapsåret för ditt lagerbolag kan antingen vara kalenderår eller brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår påbörjas den första dagen i en kalendermånad och omfattar tolv kalendermånader.

Revisor

 

En revisor är en person som har till uppgift att granska och verifiera att företagets eller föreningens bokföring är korrekt uppställd enligt de krav som lagen anger.


Röstlängd

 

Röstlängden är en lista som innehåller namnen på de aktieägare som är med på en bolagsstämma i ett aktiebolag. I röstlängden framgår det också hur många aktier och röster personen eller företaget företräder. Röstlängden finns ofta med direkt i stämmoprotokollet men kan också bifogas protokollet som en särskild bilaga.

 

S

Samtyckesförbehåll

 
I ett aktiebolag med samtyckesförbehåll i bolagsordningen krävs bolagets godkännande för att en aktieägare skall kunna överlåta sina aktier genom köp, byte eller gåva. Av bolagsordningen skall det framgå om det är bolagsstämman eller styrelsen som skall ge samtycke. Är det bolagsstämman som skall ge samtycke måste man kalla till extra bolagsstämma om en sådan situation uppstår.

Stiftare

 

Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare måste vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller vara en juridisk person från ett land inom EES.

Styrelse

 

Styrelsen består av styrelseledamöterna. Styrelsesuppleanter träder in i styrelsen först när en styrelseledamot har förhinder.

Styrelseledamot

 

En styrelseledamot är en ordinarie medlem i styrelsen för ett aktiebolag.

Styrelsesuppleant

 

En styrelsesuppleant är en ersättare för ordinarie styrelseledamot i ett aktiebolag.

 

U

Utdelning

 

Utdelning är den del av vinsten som delas ut till aktieägarna för ett aktiebolag.

 

V

Verkställande Direktör (VD)

I ett privat aktiebolag väljer bolaget själv om de vill utse en verkställande direktör (VD). Det är styrelsen som utser VD:n och VD:n har enligt lag firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt kan inte inskränkas av styrelsen.

OM SkaffaBolag

SkaffaBolag.nu skapades för att underlätta och effektivisera bolagsbildningar.

Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din dröm. 

 

 

 

 
© Copyright ©2020. SkaffaBolag 10000 AB org. nr 556931-2605 Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm

Search